Kommer i denna artikel, utifrån nedastående exempel, att visa lite vad man kan göra med PHP i CLI.
För oss som tidigare "shellscriptat" i korn-shell eller bash, får shellscripting en helt ny dimension när man kan använda PHP.
Nedanstående script är en liten menybaserad "att-göra-lista" som sparar informationen i en fil. (todo.data).
Givetvis kan man även läsa och skriva till databas från PHPCli, men jag tyckte detta var lite overkill i detta exempel.
Detta script demonstrerar endast hur man kan läsa input från användaren genom php://stdin.

#!/usr/local/bin/php
#
# Scriptname: todo.php
# Description: A simple todo-/tasklist for CLI
# Author: Johan Lundqvist
# Version: 1.0
# License: GPL GNU General Public License
#
# Long Description:
# A menubased tasklistprogram. Stores all tasks "line-wise" in
# todo.data.
#
# Installation:
# Place this script in a directory writeable for all users of "ToDo"
# Check exec-permissions on todo.php. e.g. (chmod a+x todo.php)
# Run: ./todo.php
#
# Customize:
# Change permissions and paths below to fit your needs...
#
#######################################################
<?php
$datadir = dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
$file = "todo.data";
$datafile = $datadir ."/" .$file;

function getInput($length = 255) {
    $fr = fopen("php://stdin", "r");
    $input = fgets($fr, $length);
    $input = rtrim($input);
    fclose($fr);
    return $input;
}


function newTask() {
    global $datafile;
    echo "\nTell me what has to be done? ";
    $do = getInput();
    echo "\nPriority (1-3)? ";
    $prio = getInput();
    $todo = "Task: " .$do ." - Prio:" .$prio ."\n";
    $fp = fopen($datafile,"a");
    fputs($fp, $todo);
    fclose($fp);
    chmod($datafile,0666);
}

function clearTask() {
    global $datafile;
    echo "\nWhich Task is completed (Line #)? ";
    $del_line = getInput();
    $lines = file($datafile);
    $tot_lines = count($lines);

    if ((ctype_digit($del_line)) && ($del_line <= $tot_lines)) {
    unlink($datafile);
    }
    foreach ($lines as $line_num => $line) {
      $line_num++;
      $fp = fopen($datafile, "a");
      if ($line_num != $del_line) {
        fwrite($fp,$line);
      }
      fclose($fp);
    }

}

function viewToDo() {
    global $datafile;
    system("clear");
    echo "---=== Todo-List ===---\n-----------------------------------------\n";
    if (file_exists($datafile)) {
    $lines = file($datafile);
    foreach ($lines as $line_num => $line) {
    $line_num++;
    echo "#{$line_num}) " . htmlspecialchars($line);
    }
    }
    echo "\n-----------------------------------------";
}

while(true) {
viewTodo();
echo "\n(1) Add a new task... ";
echo "\n(2) Complete/Remove a task.. ";
echo "\n(q) Quit! ";
echo "\nYour Choice?: ";
$choice = getInput();

switch($choice) {
    case 1:
        newTask();
        break;
    case 2:
        clearTask();
        break;
    case 3||"q"||"x"||"Q"||"X"||"exit"||"EXIT":
        echo "\nBye bye...\n\n";
        echo "ToDo-List by Johan Lundqvist\n";
        exit;
    default:
        echo "\nWrong choice stupid, try again...\n";
        sleep(2);
        break;
 }
}
?>

Shebang: #!/usr/local/bin/php

Likt shellscript anger man vilken "kommandotolk" som skall gälla för scriptet. Denna rad gör att man slipper köra "tolken" med scriptet som argument. T.ex.
$ php -f kalle.php

STDIN: php://stdin

Precis som i shellscript kan man få input av användaren. Motsvarigheten till shellscriptets 'read' är:
fopen('php://stdin', 'r');
Se funktionen getInput() i exemplet ovan.

Ovanstående exempel använder ju endast en textfil, men kunde lika gärna använt en databas för lagring av data. Alla, sanning med modifikation, funktioner som finns för PHP-modulen i Apache finns för PHP Cli.
Wiki-navigering
Wiki Index
Wiki Artiklar
Wiki Skolan
Wiki Guider
Wiki FAQ
Webbhotell
Domänregistrering
Wiki-sökning
Sök:
Dokumentalternativ
Redigera dokumentet
Visa dokumenthistorien
Senaste wiki-ändringar
Visa ändringarna
Inställningar
Wiki inställningar
Bra att veta
Vad är en Wiki?
Våra förhållningsregler
Trivselregler
Att använda Wikin
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB 2.0.4 © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic